KRASNOGORSK Zenith 11
OLYMPUS AZ-210 Superzoom
OLYMPUS AZ-210 Superzoom
INCONNUE Grip-Mac
INCONNUE Grip-Mac

KRASNOGORSK Zenith 11

Taille Minimum Hauteur 96 mm
Largeur 135 mm
Longueur 57 mm
Taille MAXIMUM Hauteur 96 mm
Largeur 135 mm
Longueur 114 mm
Poids 642 g.
44 Consultations
Ouvert